Toronto to Philadelphia Time

Toronto, Ontario, Canada

Sunday Feb, 25, 2024
02:44 PM

Toronto, Ontario, Canada

Eastern Standard Time (EST)

EST is 5 hours behind Universal Time.

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America

Sunday Feb, 25, 2024
02:44 PM

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America

Eastern Standard Time (EST)

EST is 5 hours behind Universal Time.

Add 0 seconds to Toronto time to get Philadelphia time

Convert current time in Toronto to Philadelphia time for the next 5 hours

Toronto Time Philadelphia Time
03:44 PM Sunday Toronto 03:44 PM Sunday Philadelphia
04:44 PM Sunday Toronto 04:44 PM Sunday Philadelphia
05:44 PM Sunday Toronto 05:44 PM Sunday Philadelphia
06:44 PM Sunday Toronto 06:44 PM Sunday Philadelphia
07:44 PM Sunday Toronto 07:44 PM Sunday Philadelphia