Toronto to Dubai Time

Toronto, Ontario, Canada

Sunday Feb, 25, 2024
01:28 PM

Toronto, Ontario, Canada

Eastern Standard Time (EST)

EST is 5 hours behind Universal Time.

Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Sunday Feb, 25, 2024
10:28 PM

Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Gulf Standard Time (GST)

GST is 4 hours ahead of Universal Time.

Add 9 hours to Toronto time to get Dubai time

Convert current time in Toronto to Dubai time for the next 5 hours

Toronto Time Dubai Time
02:28 PM Sunday Toronto 11:28 PM Sunday Dubai
03:28 PM Sunday Toronto 12:28 AM Monday Dubai
04:28 PM Sunday Toronto 01:28 AM Monday Dubai
05:28 PM Sunday Toronto 02:28 AM Monday Dubai
06:28 PM Sunday Toronto 03:28 AM Monday Dubai