Philadelphia to SAST Time

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America Time

Tuesday Mar, 28, 2023
05:46 PM

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America

Philadelphia time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

South Africa Standard Time

Tuesday Mar, 28, 2023
11:46 PM

South Africa Standard Time (SAST)

SAST is 2 hours ahead of Universal Time.

Add 6 hours to Philadelphia time to get SAST time

Convert current time in Philadelphia to EDT time for the next 5 hours

Philadelphia Time SAST
06:46 PM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 12:46 AM Wednesday SAST
07:46 PM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 01:46 AM Wednesday SAST
08:46 PM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 02:46 AM Wednesday SAST
09:46 PM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 03:46 AM Wednesday SAST
10:46 PM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 04:46 AM Wednesday SAST